Outcome Harvesting undersøger hvilke resultater projektet rent faktisk har skabt, i stedet for blot at vurdere om de forventede resultater fandt sted.

Outcome Harvesting er en velegnet evalueringsmetode til at monitorere og evaluere komplekse politiske eller sociale forandringer – tilsigtede såvel som utilsigtede.

Politiske forandringer og sociale adfærdsændringer sker i en kompleks sammenhæng, hvor det ikke altid er muligt at påvise en lineær sammenhæng mellem projektaktiviteter og de forandringer man efterfølgende kan observere.

Outcome Harvesting er et værktøj, der identificerer og beskriver de forandringer der kan observeres omkring et projekt, og dernæst analyserer hvorfor disse forandringer er vigtige resultater, og hvordan jeres projekt har bidraget til at skabe disse resultater.

Styrken ved metoden er at den indsamler kvalitative data, som også kan kvantificeres, og dermed er metoden meget anvendelig til at generere evidens og til at indsamle viden.

Står jeres organisation overfor at skulle lave en evaluering eller opbygge et læringsorienteret monitoreringssystem, og er I interesseret i at høre mere om hvordan I kan bruge Outcome Harvesting metoden til dette, rådgiver jeg jer gerne om dette eller giver et bud på hvordan I kan gøre det.

Outcome Harvesting er velegnet til projekter hvor:

Der arbejdes med at opnå komplekse forandringer og adfærdsændringer hos individer eller institutioner

Politisk fortalerarbejde er en afgørende strategi for at opnå forandringer, og der kan eksistere modstand eller fordomme overfor det, projektet ønsker at opnå.

Mange forskellige sociale aktører har indflydelse på de forandringer der kan forekomme.

Projektet kan ikke direkte kontrollere de sociale aktører, det ønsker at skabe forandring hos, eksempelvis borgere, politiske organisationer, offentlige institutioner.

Eksterne faktorer kan have afgørende og uventede indflydelse på projektets mulighed for at opnå sine resultater, og denne kontekst er i høj grad uden for projektets kontrol.

Styrkerne ved Outcome Harvesting

Et ”outcome” er en observerbar og betydningsfuld forandring i en social aktørs adfærd, relationer, aktiviteter, politikker eller praksisser som er opnået under indflydelse af projektet. Disse forandringer kan være både positive og negative i forhold til hvad projektet ønsker at opnå.

Styrken ved Outcome Harvesting er at den kan indfange og analysere disse utilsigtede forandringer – både positive og negative – og det kan bidrage med en ny viden om hvilke projektstrategier der virker og ikke virker.

Metoden er i høj grad baseret på at indhente information fra de individer som forandringerne vedrører. Det betyder at arbejdet med at ”høste” resultater foregår i samarbejde med projektets målgruppe, medarbejdere og samarbejdspartnere, som hver især bidrager med at identificere de forandringer de har observeret.

Inddragelsen af projektets deltagere kan ske gennem forskellige metoder, såsom interviews, gennemgang af projektets rapporter, workshops, eller møder, hvor der er fokus på at identificere og beskrive observerbare forandringer indenfor projektets indflydelse.

Ved at anvende forskellige participatoriske metoder til dataindsamling, er metoden er også meget fleksibel, og kan tilpasses forskellige kontekster og forskellige niveauer af kompleksitet i det felt den anvendes på.

Formålet med Outcome Harvesting er, at hele processen skal være brugbar og læringsorienteret, så projektets deltagere opnår når ny viden, forståelse og ejerskab til projektets målsætninger ved at blive inddraget i den evaluerende proces.

I denne proces skabes der en læring og en forståelse for hvilke indsatsområder og strategier der har en positiv effekt i projektet, og hvilke der ikke har. Denne viden kan bruges til at tilpasse projekt strategier eller udvikle nye indsatsområder

De vigtigste begreber i Outcome harvesting:

Social aktør: Den eller de mennesker, institutioner eller organisationer, som et projekt ønsker at påvirke til at ændre adfærd.

Resultat (Outcome): Dette er en beskrivelse af hvor og hvornår resultatet fandt sted, og hvilken social aktør der ændrede adfærd og hvad den sociale aktør gjorde anderledes.

Signifikans (Significance): Dette er en analyse af hvorfor et resultat er vigtigt i den givne kontekst eller i forhold til den effekt et projekt ønsker at opnå,

Bidrag (Contribution): Dette er en analyse af hvordan jeres projekt eller organisation har bidraget til at opnå resultatet.

Outcome Harvesting kan give både kvalitativ og kvantitativ analyse af resultater

Outcome Harvesting er en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Den har fokus på at identificere og beskrive forandringer i den kontekst indsatsen opererer i, og efterfølgende analysere hvorvidt og hvordan ens indsats har bidraget til denne forandring.

Beskrivelsen af forandringer og resultater følger en fast skabelon, og denne forandringsbeskrivelse giver jer som organisation en grundig information om hvilke resultater jeres projekt har bidraget til.

Dette kan efterfølgende bruges til at lave nogle udvidede casestudier eller til jeres organisations kommunikationsarbejde.

Hvis et projekt varer over længere tid, eller involverer flere forskellige partnere eller indsatser, er det muligt at kvantificere den data der bliver indsamlet. Det giver information om hvilken type af aktiviteter eller målgrupper, der har haft størst succes med at skabe hvilke typer af forandringer.

For at kunne kvantificere de høstede resultater, skal man i sit evalueringsdesign på forhånd identificere de parametre, man ønsker at analysere på. Ved efterfølgende at oprette en database hvor resultaterne løbende kan indføres, vil man kunne udtrække kvantitativ data på tværs af kategorierne.

De vigtigste 6 skridt til at designe en Outcome Harvesting proces

1: Definer hvem der skal bruge den viden en Outcome Harvest vil producere.

2: Definer hvad den viden en Outcome Harvest skal bruges til.

3: Formuler de spørgsmål en Outcome Harvest skal give svar på.

4: Definer hvilken information er nødvendig at indsamle for at kunne svare på disse spørgsmål

5: Identificer hvilke informationskilder der er til rådighed, dokumenter såvel som individer, og planlæg hvordan disse kilder skal bidrage til dataindsamlingen.

6: Identificer hvilke ressourcer i form af tid, penge og kompetencer der er nødvendige og til rådighed for at udføre en Outcome Harvest.

Rådgivning om Outcome Harvesting

Jeg anvender Outcome Harvesting som en kvalitativ og participatorisk evalueringsmetode, der kan fange observerbare forandringer i projektets kontekst, tilsigtede såvel som utilsigtede.

Jeg lægger også vægt på at den indsamlede kvalitative data kan kvantificeres, og dermed generere evidens og indsamle viden, der kan understøtte jeres organisations læring og strategiske arbejde.

Læs mere om Outcome Harvesting

Der er megen god information om Outcome Harvesting tilgængelig online, og følgende ressourcer kan anbefales:

Outcome Harvesting (2013) af Ricardo Wilson-Grau og Heather Britt

Outcome Harvesting Hjemmeside