Projektledelse handler om at skabe de positive forandringer I har sat jer for – og med de rette værktøjer og en god portion nysgerrighed kan du som projektleder komme godt i mål med projektet.

En projektleder skal føre projektet fra skrivebordet og ud i virkeligheden ved at etablere gode samarbejder, skabe respektfulde relationer til målgruppen, indsamle viden og læring om projektets resultater, og holde styr på pengene og holde styr på tiden og aktiviteterne.

Som projektleder er det vigtigt at du er skarp på hvilken forandring projektet skal skabe, og kan sætte nogle tydelige rammer for hvordan projektet lykkes med det.

Men selvom du som projektleder arbejder dedikeret henimod projektets mål, har man som projektledelse aldrig fuld kontrol over alle de faktorer, der har indflydelse på om projektets mål kan opnås. Derfor er det vigtigt at du løbende er nysgerrig på hvad der sker i projektet.

Har du brug for værktøjer eller støtte til at systematisere din projektledelse, eller har du som projektleder brug for sparring og refleksion over udfordringer og muligheder i projektet, så kan jeg hjælpe dig på vej med rådgivning og konsulentstøtte.

Kontakt migSe case

Jeg kan hjælpe jer med:

Organisering af projektteam og partnerskaber

Gennem deltagerorienterede processer hjælper jeg jer med at definere det gode samarbejde internt i projektteamet og med jeres eksterne samarbejdspartnere. Jeg hjælper jeg med at organisere en tydelig fordeling af roller og ansvar, og hvordan det understøttes af en transparent kommunikation.

Lærings- og monitorerings plan

Definition af mål, resultater og indikatorer gennem udarbejdelse af en resultatramme, og udarbejdelse af kvalitative og participatoriske monitoreringsværktøjer. Udarbejdelse af en monitorerings- og rapporteringsramme, med fokus på kvalitative resultater og læring.

Kritisk ven

Jeg tilknyttes som ekstern sparringspartner undervejs i projektet, og yder løbende sparring til projektledelsen om planlægning, ledelse og læring, så projektets strategier tilpasses for at opnå de ønskede mål og forandringer.

Rapportering

Udarbejdelse af jeres projekts afsluttende rapport med en grundig analyse af projektets opnåede resultater, og opsamling af viden på de områder der er vigtige for jeres projekt.

De 7 vigtigste ting at have styr på, når du skal lede et projekt:

 • Hvad skal projektet lave?

   

  Da I udviklede projektet, opsatte I nogle mål for hvilke forandringer projektet skulle opnå. Nu er det vigtigt at definere hvilke konkrete aktiviteter der kan føre jer i mål med projektet, hvornår aktiviteterne skal udføres, hvem der skal deltage, og hvordan aktiviteterne skal udføres. Beskriv dette med så mange detaljer som muligt i en projektplan.

 • Hvem gør hvad?

   

  Når først I har projektplanen på plads med alle projektets aktiviteter, så er det vigtigt at roller og opgaver er tydeligt fordelt mellem jer i projektteamet og eventuelt med andre samarbejdspartnere. Beskriv hvordan I vil samarbejde, hvem der har ansvaret for hvad, og husk at lav klare aftaler om hvordan I vil kommunikere, informere og inddrage hinanden i projektets opgaver.

 • Hvem kan tage beslutninger?

   

  I skal lave nogle klare aftaler om hvem i projektteamet der kan beslutte hvilke ting – og om der også er nogle udenfor projektteamet, der har indflydelse på projektets beslutninger. Det kan være projektet har en større organisation bag sig, nogle vigtige samarbejdspartnere eller en styregruppe, der har beslutningsmandat ind i projektet. Beskriv jeres beslutningsprocesser, og hvad der kan besluttes internt i projektteamet og hvad der kræver ekstern godkendelse.

 • Hvordan arbejder I med målgruppen?

   

  Projektets målgruppe er dem I vil skabe positive forandringer for i projektet, og derfor er det helt centralt at de inddrages løbende i projektet, for at sikre at projektet rent faktisk rammer deres behov. Lav derfor nogle klare aftaler med repræsentanter fra målgruppen om hvornår de kan give feedback på projektet, hvornår de bidrager til projektets læring, hvordan de kan være med til at dokumentere projektets resultater, og om de har nogen indflydelse på projektets mål og retning.

 • Hvordan indsamler I viden om projektets resultater?

   

  Efterhånden som projektet skrider frem, skal I dokumentere hvilke resultater der skabes, og hvordan det bidrager til at opnå projektets formål og forandringsønske. Lav et system for hvilke resultater der skal dokumenteres, hvordan og hvornår de skal dokumenteres, og hvem der gør det. Det kan være I skal bruge et digitalt databasesystem for at fastholde en systematisk procedure for det, og det kan også være I skal udvikle nogle rapportformater til jeres samarbejdspartnere, som de løbende skal udfylde og indsende til jer.

 • Hvordan holder I styr på pengene?

   

  Som projektledelse er det vigtigt at have styr på projektets budget og løbende lave opfølgning på projektets udgifter. En jævnlig budgetopfølgning giver dig vigtig information som projektleder, dels om hvordan det går med at udføre de planlagte aktiviteter, og dels om I holder jer inden for budgettet og bruger pengene efter hensigten. Det er vigtigt at afklare hvem der har ansvaret for at bogføre udgifter og lave budgetopfølgning, og at etablere en systematisk praksis omkring dette arbejde.

 • Hvordan kommunikerer I eksternt om projektets resultater?

   

  Der kan være mange udenfor projektet, der kan have en interesse i at vide hvordan det går med projektet. Det kan være jeres forenings medlemmer, det kan være lokalsamfundet omkring jeres indsats, det kan være politikere, fagpersoner eller forskere med en særlig interesse på området. Lav derfor en plan for hvilke gode historier fra projektet I vil fortælle, og til hvem I vil fortælle dem, og planlæg hvordan I vil samle billedmateriale, videoer, interviews og reportager fra projektets aktiviteter undervejs.

Nysgerrig projektledelse

Nysgerrighed er et vigtigt ledelsesværktøj som projektleder. Hvis du som projektleder har en nysgerrig tilgang til at undersøge hvad der sker i projektet, efterhånden som det udføres, har du et godt udgangspunkt for at komme godt i mål med projektet. Nysgerrighed er vigtig indenfor disse fire områder af projektledelse:

Nysgerrighed som ledelsestilgang: Tag udgangspunkt i at du som projektleder ikke kan og skal vide alt, og at din rolle er at være nysgerrig på andres ideer, tilgange og viden, og rammesætte dette, så I sammen skaber den ønskede forandring.

Nysgerrighed som konfliktforebyggende: Hvis du oplever modstand i projektteamet, fra målgruppen eller fra samarbejdspartnerne, så vær nysgerrig på hvad der ligger bag denne modstand.

Nysgerrighed som vidensindsamling: Vær bevidst om at projektets kontekst og målgruppens behov ændrer sig undervejs i projektet, og vær nysgerrig på løbende at opdatere jeres viden om dette.

Nysgerrighed som læringsredskab: Vær nysgerrig på hvad der lykkes og ikke lykkes i jeres projekt, og reflekter over hvordan I kan forbedre jeres tilgange og målsætninger.

Få rådgivning og hjælp til jeres projektledelse

Jeg har mange års erfaring med ledelse af projekter der vil skabe en positiv samfundsmæssig forandring, og jeg ved at man som projektleder altid har mange bolde i luften og mange forskellige kasketter på.

Derfor står jeg parat med rådgivning eller konsulentstøtte til nogle af de mange opgaver du har som projektledelse, eller til at sparre med dig om de udfordringer, du møder som projektleder.