Evalueringsprocesser kan skabe ejerskab og læring, hvis de er designet til at være inklusive og participatoriske.

For at en evalueringsproces kan lave en grundig status på projektet eller indsatsen, er det vigtigt at alle involverede i projektet får mulighed for at blive hørt.

I participatoriske evalueringsprocesser deltager projektmedarbejdere, projektpartnere, repræsentanter fra målgruppen og eventuelt også andre interessenter. De bidrager med deres viden, unikke perspektiver og refleksioner.

Den viden, reflektion og læring der kommer frem gennem en participatorisk proces afhænger af hvem der bliver inddraget, og hvordan de bliver inddraget.

Står jeres organisation overfor at skulle planlægge en participatorisk proces, tager jeg gerne en snak med jer om hvilke overvejelser I skal gøre jer.

Fordele ved en participatorisk evalueringsproces:

Kan bidrage med ny viden om projektets resultater.

Kan bringe nye perspektiver på projektets relevans og anvendelsesmuligheder.

Kan motivere projektdeltagerne til at indgå konstruktivt i problemløsning i projektet

Kan skabe øget ejerskab blandt projektdeltagerne ved at identificere projektets succeser.

Kan identificere nye behov og strategier for fremtidige indsatser

Kan styrke viden, refleksion og kapacitet hos projektdeltagerne.

Tilpas processen, så alle relevante perspektiver kommer frem

Udgangspunktet for at planlægge en participatorisk evalueringsproces er, at vurdere hvem der kan bidrage med hvilken viden og hvilke perspektiver, og hvordan de bedst kan gøre dette.

Når det er på plads, er næste skridt at overveje hvordan de forskellige synspunkter kan komme til orde, og hvordan det rent praktisk kan gøres. Skal alle spørges på samme måde og på samme tid, eller skal der bruges mere tid og særlige metoder til udvalgte grupper?

Der er mange forskellige inddragende processer og værktøjer der kan anvendes, alt efter hvor meget man ønsker at inddrage og involvere deltagerne.

For eksempel har spørgeskemaer en lav grad af involvering, men til gengæld kan de data man indhenter kvantificeres, og antallet af respondenter man får svar fra, er stort set ubegrænset.

Modsat dette, har dialogmøder og evalueringsworkshops en høj grad af involvering, men til gengæld er der en naturlig begrænsning på hvor mange der kan deltage, ligesom den viden der frembringes er kontekstuel og meget specifik for projektdeltagerne.

Det kan være en rigtig god ide at afsætte tid til at afholde en evalueringsworkshop for projektets forskellige deltagere, for i fællesskab at lytte til hinandens refleksioner over succeser og udfordringer i projektet. Her kan forskellige teknikker indenfor facilitering være med til at sikre en åben, konstruktiv og respektfuld dialog, hvor alle kan komme til orde.

Eksempler på hvem der kan inddrages i en evalueringsproces:

Projektets målgruppe eller brugere

Medarbejdere fra den ansvarlige projektorganisation

Samarbejdspartnere med et implementerende ansvar i projektet

Kommunale eller statslige samarbejdspartnere.

Alliancepartnere eller andre løst tilknyttede partnere

Forskere, der har en interesse i at følge projektet

Repræsentanter fra den bevilligende fond

Relevante politikere

Få rådgivning om participatoriske evalueringsprocesser

Jeg lægger vægt på at evalueringer planlægges som participatoriske processer, hvor projektets målgrupper, samarbejdspartnere og andre interessenter bliver inddraget i evalueringen.

I evalueringsprocessen faciliterer jeg at disse grupper bidrager med deres perspektiver, refleksion og viden om projektets resultater, relevans og anvendelsesmuligheder, og skaber rammerne for at udveksle erfaringer på tværs.